Færgen Møn

Foreningen Færgen MØN´s Venner

www.faergenmon.dk

 

Nyhedsbrev maj 2015 samt referat af 13. ordinære generalforsamling.

Kære sponsorer og medlemmer.

 

Vi holdt den årlige generalforsamling lørdag den 16 maj i Møens Marineforenings dejlige stue, da færgen stadig lå på Stege Skibsværft for de sidste reparationer. Efter generalforsamlingen bød vi på en forfriskning, og der var god tid til en snak efterfølgende.

Referat af 12.ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter.
8. Eventuelt

 

Ad: 1. Formanden Karsten Sørensen bød forsamlingen velkommen, og foreslog Carl Ove Zachariassen som dirigent og Jørgen Grønborg som referent. Begge blev valgt, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem indbetalingskortene og på færgen MØN´s hjemmeside

 

Ad:2. Formanden Karsten Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som refereres nedenfor:

Velkommen til denne 13 generalforsamling i Foreningen Færgen MØN´s Venner. Da vi stadig ligger på Stege Skibsværft, har vi forhalet her til Marineforeningens hyggelige lokaler.
Siden vores seneste generalforsamling er der løbet meget vand under kølen på vores gamle færge. Vi har, rent sejladsmæssigt, nok haft det travleste år i foreningens historie. Vi har i weekenderne sejlet den traditionelle cykelsti til Kalvehave. Og om mandagen oplevelsesture til Peters Værft og retur, ture der stort set alle har været udsolgt. Og tirsdagsmarkederne, ikke at forglemme, blev der sejlet med fuldt hus.
Herudover har vi haft mange charterture, og som noget helt nyt et antal askespredninger, hvor vi på en sober og andagtsfuld måde har sejlet de pårørende ud i Stege Bugt, hvor de har kunnet sænke den pårørendes aske i vandet. Vores sidste sejlads var Sildemarkedet først i september, inden vi lagde op for sæsonen.
En ikke uvæsentlig grund til sidste sommers store succes, skal ses i lyset af det fantastisk gode vejr vi havde sidste år.
Vi troede ikke at vi i sidste sejlsæson skulle have de helt store reparationer, men vi vidste dog, at vores agterste styremaskine lækkede hydraulikolie. Vores dygtige maskinbesætning besluttede selv at løse problemet, og med et sponsorat fra Rolls-Royce Marine og Møns Hydraulik Service og med olie sponseret af UNO-X Energi, blev problemet løst.
Vi vidste også, at de 2 styremaskinrum, trængte til en grundig oprensning, og ny rustbeskyttelse. Vi ansøgte Fanefjord Sparekasses Fond, om hjælp til dette arbejde. Vi fik tildelt kr. 39.000, og vi har entreret med Stege Skibsværft om udførelse af dette arbejde, som lige nu er tæt ved afslutning.
Fra Fiskeriets Aktionsgruppe (FAG) har vi fået midler til at bygge nye nedgangskapper til salonerne under dæk, samt at etablere et akkumulatorbatteri, så vi kan konvertere 24 volt til 220 volt til vores informationsskærm som egentligt er et fjernsyn og i tilgift har vi fået strøm til kaffemaskinen.
Kapperne er malet og monteret, og vi glæder os til at vise dem frem for vore medlemmer og gæster.
Søfartsstyrelsen har besøgt os for bundsyn, som vi bestod med en lille anmærkning om udskiftning af nogle knæ i agterste styremaskinrum, et arbejde vi ligeledes har overgivet til Stege Skibsværft.
Vi har lige nu en ansøgning inde hos Skibsbevaringsfonden om tilskud til reparation af dækket på sidehusene. Vi afventer svar ultimo maj, altså lige om lidt, når fondens bestyrelse har afholdt møde.
Færgen MØN kan kun holdes sejlende med gode medlemmer af foreningen, der alle arbejder frivilligt og vederlagsfrit. Vi kan søge fonde om midler til reparationer og anskaffelser, men ikke til den daglige drift. At holde den gamle dame ”økonomisk” sejlende, med forsikringer, ompakning af flåder, brændstof og lægetjek af besætningen kræver sit.
Igen har vores flagskipper Henrik Marill Christiansen ydet et fantastisk flot stykke arbejde med at få puslespillet til at gå op, så vi har haft besætning til de planlagte sejladser. Og vi må ikke glemme at takke vort trofaste arbejdshold, der møder op hver torsdag for at male og vedligeholde færgen.
Fra Kirsten Thietje i Guldborg har vi fået doneret en stor teaktræsbænk, der har stået på den gamle storbæltsfærge Kong Frederik IX. Bænken har gennemgået en total afslibning, med efterfølgende 10 gange lakering. Det bliver en fryd at have et sådant klenodie på dækket.
Vi har søgt med lys og lygte efter en erstatningsjolle til at stå på sidehuset, da den gamle har set sine bedste dage. Selv om vi har søgt via hjemmeside, nyhedsbreve og senest i Marineforeningens landsdækkende tidsskrift, har vi endnu ikke fået respons. Det betyder at den gamle jolle nu må få lidt spartel og lidt maling, og så må vi lede videre i den kommende tid.
Inden vi kan få vores fartstilladelse fornyet skal vi have udrustningssyn, samt audit på vores ISM af Søfartsstyrelsen, et syn vi ser frem til at gennemføre uden anmærkninger.
Igen i år har gode venner og sponsorer hjulpet os til fortsat at kunne sejle. En stor tak til HEMPEL FONDEN, BAC Corrosion Control, UNO X Energi A/S, FAG, Fanefjord Sparekasses Fond, Superbrugsen, Møns Bank, Borg, Viking Life-Saving Equipment A/S og Danmarks Samlermuseum, for at vi atter kan sejle en sommer trygt i møde.
Hvert år slutter vi i troen på, at nu er der ikke mere at lave på færgen, nu kan vi slappe af, men vi må erkende, at det at holde den gamle dame sejlende kræver sine mænd, og indtil nu er vi ikke kommet til afslapningen. Men vi synes alle at det er sjovt og i bestyrelsen arbejder trøstigt videre for at finde det økonomiske grundlag for at kunne fremvise vores bevaringsværdige gamle færge for eftertiden.
Sluttelig vil jeg endnu engang takke sponsorer, besætning, arbejdshold, bestyrelse og færgevenner, uden Jeres hjælp og velvilje ville vores dejlige færge være endt som en frygtelig husbåd i Københavns Havn eller omsmeltet til konservesdåser.
Vi håber og ønsker en god sejlsæson 2015.

Bestyrelsen

 

Ad: 3. Kasserer Peter Karll fremlagde det reviderede driftsregnskab for 2014 ( ligger på vor hjemmeside ) , der viser en egenkapital pr. 31 december 2014 på kr.154.076 Driftsregnskabet blev godkendt.

 

Ad: 4. Der var ikke modtaget nogen forslag udefra.

 

Ad: 5. Kasserer Peter Karll fremlagde driftsbudget for 2015 ( ligger på vor hjemmeside ) på kr.161.000
Budgettet er lagt efter bedste skøn, udfra erfaring om antal passagerer og specialsejlads med foreninger og private.
Driftsbudgettet blev godkendt

Bestyrelsen foreslår kontingentet på kr. 150 fastholdt. Dette blev godkendt.

 

Ad:6. På valg er Peter Karll (Modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår John Damgaard Steffensen
På valg er Niels Kjøngsdal (Modtager genvalg)
På valg er Henrik M. Christiansen (Modtager genvalg)
På valg er Ole Haagensen (Modtager Genvalg)
Ovennævnte valgt

På valg er 1´suppleant John Nielsen. (Modtager genvalg)
På valg er 2´suppleant Svend Darling. (Modtager genvalg)
Ovennævnte valgt

 

Ad:7. På valg er regnskabskontrollant Knud Frederiksen. (Modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Peter Karll
På valg er regnskabskontrollant William Arentved. (Modtager genvalg)

På valg er regnskabssuppleant Keld Stolze. (Modtager genvalg)
Ovennævnte valgt

 

Ad:8. 1) Formanden Karsten Sørensen takkede Kasserer Peter Karll for 13 års bestyrelsesarbejde.
2) Jesper Bisgaard orienterede om vor folder, der indeholder historien om færgen MØN samt fartplan. Folderen vil blive omdelt til turistkontorer, BB, med flere. Han bad om hjælp til omdelingen, da postvæsnet er en omkostningsgivende faktor.
3) Michael van Deurs savnede omtale i turistbrochurerne. Karsten Sørensen besvarede spørgsmålet med, at vi havde drøftet det i bestyrelsen, men skønnet at prisen for at deltage var for dyr i forhold til det antal passagerer vi skulle sejle med for at få dækket omkostningen. Michael opfordrede bestyrelsen til at bearbejde turistbrochurerne til at give en rabat for vor gamle færge, så vi atter kan komme i brochurerne.
4) Ib Nielsen spurgte hvorfor der ikke mere var restauration på færgen. Karsten Sørensen besvarede og uddybede hvorfor det ikke var muligt nu hvor vi var sejlende. Tiden som Caféskib var udelukkende for at skaffe midler til løbende vedligehold, mens vi arbejde på at få Søfartsstyrelsen stempel til sejlads.
5) Ole Nielsen spurgte om det var muligt at få TV-Øst til at lave et indslag om os. Karsten Sørensen orienterede om at vi havde været omtalt i flere tilfælde. Vi kan selvfølgelig prøve at kontakte dem igen.
6) Henrik M. Christiansen informerede om at han havde haft kontakt til værftet, og bedt om at vi kunne være klar til udsejling fredag den 22.maj, så vi kan klargøre til sejladserne begynder. Jan Rønholdt fra Lindholmfærgen har lovet at hjælpe med en intern audit på vor ISM mappe, så den er klar til synet senere fra Søfartsstyrelsen.

Her sluttede generalforsamlingen, og dirigenten Carl Ove Zachariassen takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden Karsten Sørensen takkede dirigenten for at føre os sikkert i havn, og han takkede forsamlingen for en konstruktiv dialog, der har givet bestyrelsen opbakning.

Bestyrelsen ønsker alle sponsorer og medlemmer en rigtig god sommer.

 

Karsten Sørensen                Carl Ove Zachariassen                Jørgen Grønborg
     Formand                                 Dirigent                                  Sekretær

 

 Formanden Karsten Sørensen aflægger beretning overfor de fremmødte, lydhøre medlemmer.

 

 

 Dirigent Carl Ove Zachariassen modtager en påskønnelse for hans kompetente ledelse af generalforsamlingen.