Færgen Møn

Foreningen Færgen Møn's Venner - Driftsregnskab og status for perioden 1/1 - 31/12 2004

Indtægter Udgifter

Husleje H.Hjortkær
Overført fra Skibsbevaringsfonden
Sponsor Bidrag mm.
Restancer fra 2003
Kontingent
Renter byggekonto
Renter driftkonto


Indtægter i alt
Underskud
Balance

25.000,00
65.000,00
420.000,00
600,00
34.100,00
-628,00
25,81


544.097,81
0,00
544.097,81

Restaurering
Udbetalt for Skibsbevaringsfonden
Byggekonto
Mødeaktivitet
Færgens drift
Porto, kontorhold etc.
Administration
Forsikringer


Udgifter I altOverskud
Balance

62.302,62
65.000,00
287.758,00
7.251,90
9.329,97
3.808,75
3.572,26
9.638,92


448.662,4295.435,39
544.097,81

Status pr. 31/12 - 2004
Aktiver Passiver

Bankkonto nr.4049266
Bankkonto nr.4043665
Kontant beholdning


I alt

106.614,00
18.066,54
825,50


125.506,04

Egenkapital 1/1 2004
OverskudEgenkapital pr. 31/12 2004

30.070,65
95.435,39125.506,04

Undertegnede revisorer har gennemgået Driftsregnskabet fra Foreningen Færgen Møn's Venner.
Bilag, Bankbeholdning og kontantbeholdning er fundet til stede og i orden.
Regnskabet har ikke fundet anledning til bemærkninger.