Færgen Møn

Foreningen Færgen MØN´s Venner 

www.faergenmon.dk

 

Nyhedsbrev maj 2020 samt referat af 18. ordinære generalforsamling.

Kære sponsorer og medlemmer.

Grundet Coronakrisen og forsamlings forbud på mere end 10 personer har bestyrelsen valgt at aflyse generalforsamlingen, hvilket er meddelt på vores hjemmeside.

Generalforsamlingen vil derfor blive holdt kun med dirigent og bestyrelse, og ifølge hjemmesiden kunne medlemmerne komme med forslag til bestyrelsen.

Vi ser frem til næste års generalforsamling i rolige omgivelser og uden begrænsninger.

Referat af den18.ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

  7. Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter.

  8. Eventuelt

Ad: 1. Formanden Karsten Sørensen bød bestyrelsen velkommen, og foreslog Benny Nielsen som dirigent og Jørgen Grønborg som referent. Begge blev valgt, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem indbetalingskortene og på færgen MØN´s hjemmeside

Ad:2. Formanden Karsten Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som refereres nedenfor:

BESTYRELSENS BERETNING 2020 v. Karsten Sørensen

Vejret i sommeren 2019 var ikke med os som det vil fremgå af kassererens beretning. Vi kom kun ud med et beskedent overskud, og med øgede krav fra Søfartsstyrelsen, og forestående større reparationer, vil vi meget nødig tære på vor egenkapital da ansøgninger til fonde gerne skal vise at vi også selv kan bidrage med midler til reparationerne.

Ser vi på vore aktiviteter er det charterture, oplevelses ture, tirsdagsmarkeder og sildemarkedet der er vor hovedindtægts kilde. Cykelstierne giver selvfølgelig et bidrag, men antal passagerer kunne godt være større, men igen kan det have været vejret, der drillede os.

Vi kom på land umiddelbart efter påske og fik slebet bundventiler, malet fribord og bund. På grund af coronakrisen havde vi ikke bundsyn af Søfartsstyrelsen, men fik lov at lave egenkontrol, hvilket vi opfatter som tillid til det vi laver på færgen. Samtidig benyttede vi lejligheden til at skifte olie og oliefilter på hovedmotoren.

Vi fik et dyrt påbud fra samme styrelse, om at vor sejlende besætning skal på genopfriskningskursus. Vi fik en fornuftig aftale med Brand og redningsskolen i Korsør om et koncentreret 1 dags kursus, men det tærer alvorligt i pengekassen.

Vi har benyttet det gode vejr her i foråret til at få malet og lakeret. Vi har haft skuejollen nede og malet. Stege skibsværft har sponseret en ny lanternemast, da det viste sig at den gamle var pilrådden. Vi skal også have repareret den forreste styremaskine der lækker hydraulikolie. Vi har valgt at få professionel assistance til dette arbejde. Skal vi lave det selv tager det flere dage, og med hjælp fra en hydraulik montør kan det klares på 5 til 6 timer.

Nu forestår de afsluttende udrustningssyn, brandsyn og som nævnt brandkursus, så er vi klar til at få fornyet vores fartstilladelse.

Vi havde håbet på et par charterture uden for vort normale fartområde, men desværre var der ikke brug for os hverken på Fejø eller Askø, sidst vi var dernede gav det et godt tilskud til driften.

Igen i år skal der lyde en stor tak til vores frivillige besætning og arbejdsholdet, for selv om det er Tordenskjolds soldater, yder de, både i og uden for sejlsæsonen en meget stor indsats. Vi har fremadrettet en stor opgave med at supplere besætning og arbejdshold, for med den gennemsnitsalder vi har kan det ikke undgås, at nogen falder fra. Også en stor tak til vor flagskipper Henrik for hans store indsats med puslespillet at hyre folk til sejladserne, og til Jesper som står for bookingen.

Vi vil også takke vore mange trofaste sponsorer og færgevenner uden hvis hjælp vi ikke kan holde færgen sejlende. Derfor en stor tak til Hempel Fonden, BAC Corrosion Control, CJC Filter, YZ Erhverv, Møns Bank, Karin og Anders Grønborg, Superbrugsen Lendemarke, Stege Skibsværft, Samlermuseet Thorsvang, Borg Reklame og Ejendomsmæglernes Fond ved Michael Hartmann Jacobsen.

Sluttelig endnu engang. Tak til alle venner af Færgen MØN, vi ser nu frem til år 2023 hvor Færgen MØN fylder 100 år.

God sommer.

Bestyrelsen.Ad: 3. Kasserer John Damgaard Steffensen fremlagde det reviderede driftsregnskab for 2019 (ligger på vor hjemmeside), der viser en egenkapital pr. 31 december 2019 på kr.360.110,24.

Driftsregnskabet blev godkendt.

Ad: 4. Der var ikke modtaget nogen forslag. 

Ad: 5. Kasserer John Damgaard Steffensen fremlagde driftsbudget for 2020 (ligger på vor hjemmeside) på kr.96.000,00. Budgettet er lagt efter bedste skøn, udfra erfaring om antal passagerer og specialsejlads med foreninger og private.

Driftsbudgettet blev godkendt

Bestyrelsen foreslår kontingentet på kr. 150 fastholdt. 

Dette blev godkendt. 

.Ad:6. På valg er Karsten Sørensen ( Modtager genvalg )

På valg er Jørgen Grønborg ( Modtager genvalg )

På valg er Jesper Bisgaard ( Modtager genvalg )

Ovennævnte modtog genvalg og blev valgt.

På valg er 1`suppleant Benny Nielsen ( Modtager genvalg )

På valg er 2`suppleant Svend Darling ( Modtager genvalg )

Ovennævnte modtog genvalg og blev valgt.

Ad:7. På valg er regnskabskontrollant Peter Karll. ( Modtager genvalg )

På valg er regnskabskontrollant William Arentved. ( Modtager genvalg )

Bestyrelsen foreslår Jens Degn som modkandidat.

Jens Degn blev valgt.

Bestyrelsen foreslår William Arentved som kandidat til regnskabssuppleant.

William Arentved blev valgt.

Ad:8. Der var ikke noget til dette punkt

Her sluttede generalforsamlingen, og dirigenten Benny Nielsen takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden Karsten Sørensen takkede dirigenten for at føre os sikkert i havn.

Bestyrelsen ønsker alle sponsorer og medlemmer en rigtig god sommer.

Karsten Sørensen.   Benny Nielsen      Jørgen Grønborg

       Formand                          Dirigent                           Referent