Færgen Møn

Generalforsamling lørdag den 26. maj 2018 afholdt i Marinestuen 14 - 16.

 

 Formand Karsten Sørensen aflægger beretning.     Kasserer John D. Steffensen fremlægger regnskab.

 IMG 2503          image.png

Og forsamlingen lytter andægtigt!!!

IMG_2501.JPGIMG_2502.JPG 

 

Nyhedsbrev maj 2018 samt referat af 16. ordinære generalforsamling.

Kære sponsorer og medlemmer.

Vi holdt den årlige generalforsamling lørdag den 26 maj 2018 i Møens Marineforening´s dejlige lokaler, da færgen allerede var på charter til sejlads Bandholm – Askø.

 Der var mødt 18 medlemmer. 

Efter generalforsamlingen bød vi på en forfriskning, og der var god tid til en snak og hyggeligt samvær. 

Referat af den16.ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  7. Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter.
  8. Eventuelt

Ad: 1. Formanden Karsten Sørensen bød forsamlingen velkommen, og foreslog Carl Ove Zachariassen som dirigent og Jørgen Grønborg som referent. Begge blev valgt, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem indbetalingskortene og på færgen MØN´s  hjemmeside

Ad:2.Formanden Karsten Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som refereres nedenfor:

Bestyrelsens beretning 2018.

  

Velkommen til denne 16 generalforsamling og den 7 som sejlende skib. Som annonceret er generalforsamlingen henlagt her til marineforeningens hyggelige lokaler, da sejlsæsonen i år er startet meget tidligt, og færgen er lige nu på arbejde i penduldrift mellem Bandholm og Askø, hvor det på Lilleø fejres at æbletræerne blomstrer, under det eksotiske navn: Apple Flower Festival.

Sidste år sejlede vi de traditionelle ture med cykelsti i weekenderne, oplevelsesture til Petersværft og ture rundt om Lindholm, mange charterture, en del af disse som askespredninger der bliver flere og flere af, tirsdagsmarkeder og afsluttende med sildemarkedet. Herudover havde vi en god og givtig chartersejlads fra Kragenæs til Dybvig på Fejø, hvor der fejredes æblets dag.

Sæsonen i år tegner godt, vi har allerede rigtig mange bookninger og sejler derudover stadig cykelsti og oplevelsesture. I forbindelse med Steges 750 års Købstadsjubilæum er der ligeledes en hel del arrangementer færgen MØN vil deltage i.

Som noget nyt vil vi i år flytte oplevelsesturene fra mandage til torsdage, for på den måde at få fat i flere turister til disse ture. Baggrunden for dette er, at mange turister ankommer lørdag eller søndag, og mandag aften har de slet ikke opdaget, at færgen er taget afsted på sin ugentlige oplevelsestur.

Den megen sejlads sidste år har betydet at vi har måttet trække hårdt på vort sejladshold, og det ser ikke ud til at det bliver mindre i år. Takket en ihærdig indsats fra vor flagskipper Henrik Marill Christiansen, er det lykkedes at få regnestykket til at gå op, men også takket være en tilgang af et par nye folk med fuldgyldige papirer til styrehuset.

Uden den uvurderlige indsats som vores frivillige besætning og arbejdshold, de fleste Tordenskjolds soldater, udretter, kan vores lille smukke skib ikke holde skruen i vandet. Og jeg vil her takke alle besætningsmedlemmer, der arbejder på, og sejler med Færgen Møn. Jeg vil også takke for, at arbejdet og sejladserne er gennemført med ro, besindighed, overblik og med stor erfaring, hvilket har gjort, at passagererne har følt sig trygge, og at besætningen ikke har været i nærheden af noget der kunne ligne en arbejdsulykke.  Samtidig kan vi glæde os over at vi ikke har haft de helt store økonomiske udfordringer til reparationer.

Vi må heller aldrig glemme vore sponsorer, der bidrager med uvurderlige donationer. Derfor også en stor tak til BAC Corrosion Control, Hempelfonden, Viking Life Saving Equipment, MAN Diesel og Turbo, Anders Grønborg, Uno X Energi, MønsBank, Superbrugsen Lendemarke, Borg reklame og Samlermuseet Thorsvang.

Sluttelig endnu engang en stor tak til alle venner af færgen MØN, uden deres hjælp var færgen måske var smeltet om til andre formål i stedet for at sejle som en smuk svane i farvandet mellem Sjælland og Møn, med mange glade turister og lokale.

God sommer.

Bestyrelsen.

 

Ad: 3.Kasserer John Damgaard Steffensen fremlagde det reviderede driftsregnskab for 2017 (ligger på vor hjemmeside), der viser en egenkapital pr. 31 december 2017 på kr.234.077,09.

Driftsregnskabet blev godkendt.

Ad: 4. Der var ikke modtaget nogen forslag. 

 

Ad: 5. Kasserer John Damgaard Steffensen fremlagde driftsbudget for 2018 (ligger på vor hjemmeside) på kr.188.760,00. Budgettet er lagt efter bedste skøn, udfra erfaring om antal passagerer og specialsejlads med foreninger og private.

Driftsbudgettet blev godkendt

Bestyrelsen foreslår kontingentet på kr. 150 fastholdt.

Dette blev godkendt. 

.

Ad:6. På valg er Karsten Sørensen 

           På valg er Jørgen Grønborg 

           På valg er Jesper Bisgaard 

           

           Ovennævnte modtog genvalg og blev valgt.

           På valg er 1`suppleant Benny Nielsen

           På valg er 2`suppleant Svend Darling

   

           Ovennævnte modtog genvalg og blev valgt.

          

  Ad:7.På valg er regnskabskontrollant Peter Karll. 

           På valg er regnskabskontrollant William Arentved. 

        

           På valg er regnskabssuppleant Keld Stolze. 

           Ovennævnte modtog genvalg og blev valgt.

Ad:8. Med hensyn til den ny persondatalov har vi som start udfærdiget et dokument som  

          besætningen skal godkende. De eneste følsomme oplysninger vi har, er det fulde 

          personnummer der skal være i den blå bog, som den sejlende besætning skal have.

          Disse bøger vil fremover blive opbevaret i skibets pengeskab.

          Bestyrelsen har arbejdet på at finde en ny og bedre ulykkesforsikring. Det ser nu ud 

           til at Tryg har et godt tilbud, som bestyrelsen nu nærlæser.

          Arne Johnsen spurgte til hvordan medlemmerne hæftede ved en eventuel konkurs.

          Hertil henvistes til vore vedtægter paragraf 12, der nævner at der påhviler ikke

          medlemmerne nogen personlig hæftelse.

          Heino Kristensen spurgte til en hjertestarter på færgen. Bestyrelsen svarede at vi 

          havde undersøgt om sponsorater, men vi var for små til at få en. Prismæssigt kan vi

          ikke bære en sådan investering samt årlige opdateringer. I øvrigt er vi sjældent

          mere end 20 til 30 minutter fra havn, og vi kan kalde på radio så redningsmandskab 

           kan møde os når vi ankommer. Der var en forespørgsel om vi havde prøvet at søge

           hos Røde Kors. Det har vi ikke og bestyrelsen undersøger.

          Henrik M. Christiansen spurgte om generalforsamlingen kunne fremskyndes så 

          eventuelle forslag kunne behandles på generalforsamlingen. Han nævnte at forslag 

           der berørte den årlige dokning kunne vedtages, så de kunne udføres herunder.

           Ifølge vore vedtægter er der ikke noget til hinder for at fremrykke. Bestyrelsen ser

            på forslaget.          

Her sluttede generalforsamlingen, og dirigenten Carl Ove Zachariassen takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden Karsten Sørensen takkede dirigenten for at føre os sikkert i havn, og han takkede forsamlingen for en konstruktiv dialog, der har givet bestyrelsen opbakning.

Bestyrelsen ønsker alle sponsorer og medlemmer en rigtig god sommer.

 

Karsten Sørensen                        Carl Ove Zachariassen                             Jørgen Grønborg

Formand                                     Dirigent                                                    Sekretær