Færgen Møn

 

Foreningen Færgen MØN´s Venner

www.faergenmon.dk

 

Nyhedsbrev maj 2017 samt referat af 15. ordinære generalforsamling.

Kære sponsorer og medlemmer.

Vi holdt den årlige generalforsamling lørdag den 20 maj 2017 i Møens Marineforening´s dejlige lokaler, da vi stadig var i klargøringsfasen og dækket på færgen ikke var brugbart. Der var mødt 24 medlemmer.

Efter generalforsamlingen bød vi på en forfriskning, og der var god tid til en snak og hyggeligt samvær.

Referat af 15.ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

  7. Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter.

  8. Eventuelt

Ad: 1. Formanden Karsten Sørensen bød forsamlingen velkommen, og foreslog Carl Ove Zachariassen som dirigent og Jørgen Grønborg som referent. Begge blev valgt, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem indbetalingskortene og på færgen MØN´s hjemmeside

Ad:2. Formanden Karsten Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som refereres nedenfor:

Bestyrelsens beretning 2017, Færgen Møn Stege den 20. maj 2017.

Velkommen til denne 15 generalforsamling, og den 6 som sejlende skib i Foreningen Færgen MØN´s Venner.

Siden vores seneste generalforsamling har vi sidste år sejlet længere end nogensinde, dels i hjemlige farvande og dels på et togt til Nakskov, men herom senere.

Vi har sejlet vor sædvanlige cykelsti lørdage og søndage. Oplevelsesture mandage og tirsdagsmarkeder afsluttende med sildemarkedet. Herudover har vi sejlet mange charterture samt askespredninger.

En af charterturene sejlede vi, uden beregning, med medarbejdere fra vor gode sponsor BAC Corrosion i Herfølge, der gennem flere år har sponseret det tærezink der beskytter færgen mod tæringer. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra dette arrangement.

Selvom vejret ikke helt var med os, så vi måtte aflyse enkelte oplevelsesture, nåede vi alligevel at sejle med mere end 2000 glade passagerer. Dette er medvirkende til at vi alle lægger os i selen for at holde vor gamle færge sejlende.

Starten på årets sejladser, tegner i år på et stigende antal passagerer, da vi allerede nu har rigtigt mange bookinger på charterture. Som noget nyt i år har vi prøvesejlet en rute rundt om Lindholm som kan være et alternativ til Petersværfts turene, både planlagt og afhængig af vejret.

Vi har netop overstået værftsophold med bundsyn fra Søfartsstyrelsen. Vi bestod med et par få anmærkninger om reparation af en lønningsstøtte og lejderen til båddækket ved skorstenen. Inspektøren roste os for tilstanden af færgen der jo nu har mere end 90 år på bagen. Ja, for at være helt nøjagtig 94 år.

Vi sejlede fra værftet den 4. maj til vor liggeplads for sommeren. Nu forestår arbejdet med at male og klargøre færgen til det kommende udrustningssyn med Søfartsstyrelsen, så vi kan få fornyet vores fartcertifikat. Det betydet at det trofaste arbejdshold nu for alvor skal på arbejde, så færgen står flot og nymalet til den første charter den 3. juni, helt præcis 14 dage fra i dag.

Vi have et besøg fra Skibsbevaringsfonden sidste efterår. Vi har nu haft vores bronzeplade der viser os som et historisk monument i 5 år, og skulle den fornys ville de kontrollere om vi stadig følger deres påbud og intentioner. Vi har jo som tidligere nævnt, fået en ny jolle og repræsentanten fra Skibsbevaringsfonden synes den var flot og velproportioneret, men han var langt fra imponeret over den vugge vi selv havde fremstillet. Skal vi beholde pladen, skal vi inden vi påbegynder sejlads fremstille en ny i lighed med den helt oprindelige, vi heldigvis ikke havde kasseret. Vi har nu fået fremstillet en ny vugge i egetræ, med god hjælp fra Ove Oddermoses efterfølger, og den er så flot, at det næsten er synd, at den bliver gemt under vores nye jolle.

Tilbage til Nakskov. Sidste år havde byen 750 års jubilæum, og Nakskov Skibsværft ville, hvis det stadig havde eksisteret, have haft 100 års jubilæum. I den anledning blev vi i sensommeren inviteret til at besøge byen, da vi er det ældste tilbageværende skib bygget på Nakskov Skibsværft i 1923.

Vi ansøgte Søfartsstyrelsen om forlægning og tilladelse til at sejle med passagerer på Nakskov Fjord, og heldigvis fik vi tilladelsen.

At skaffe besætning til turen var ikke noget problem, alle ville gerne have denne ekstra oplevelse, og det fik de så sandelig, både på turen ud og hjem oplevede besætningen, hvordan sådan en æggeformet færge opfører sig i søgang. Turen blev en succeshistorie, og vi fik megen omtale i medierne.

Sejlplanen er allerede på plads, og er lige kommet fra trykkeriet, så den kan leveres til en stor del af de steder hvor der kommer mange turister, ligesom vi har annonceret i Sigurds publikation: Sommermagasinet Møn 2017.

Et projekt som vores kan kun lade sig gøre ved frivillig arbejdskraft, både til vedligehold, reparationer og sejlads. Heldigvis har vi mange interesserede til begge dele, men vi kunne godt tænke os, at yngre kræfter også ville byde ind. En frisk tilgang der med nye øjne måske kunne se andre muligheder. Men et par nyheder kommer der dog. Den ene har jeg nævnt, turen Lindholm rundt, og den anden er beslutningen om, at medlemmer af venneforeningen frit kan sejle med på vores cykelsti, altså turen mellem Stege og Kalvehave og retur, lørdag og søndag. Forstået på den måde, at et betalt medlemskab, samtidig er et partoutkort for en person.

Endnu engang takker vi vores flagskipper Henrik M. Christiansen for det store arbejde han lægger i bemandingsplanen, sidste tiltag fra Henriks side var at søge, og at få dispensation til 3 mand til at sejle som skipper.

Igen i år har vi haft den store glæde at mange sponsorer og fonde finder at vort projekt er bæredygtigt og derfor gerne vil støtte op om os, så vi kan sejle videre. Derfor en stor tak til Skibsbevaringsfonden, Hempel Fonden, BAC Corrsion Control A/S, filterleverandør C.C. Jensen, Svendborg, UNO X Energi, World Fuel Corporation, Viking Life-Saving Equipment A/S, MønsBank, Ove Oddermoses Eftf., Superbrugsen Lendemark, Borg Reklame og Samlermuseet Thorsvang

Sluttelig vil jeg endnu engang takke sponsorer, fonde, besætning, arbejdshold, bestyrelse og færgevenner, for uden Jeres hjælp og velvilje kunne vores lille, men dejlige gamle færge slet ikke eksistere, som det minde det er, om de småfærger der engang besejlede de danske øer.

Karsten Sørensen

Formand

Ad: 3. Kasserer John Damgaard Steffensen fremlagde det reviderede driftsregnskab for 2016 (ligger på vor hjemmeside ) , der viser en egenkapital pr. 31 december 2016 på kr.202.965,42

Driftsregnskabet blev godkendt.

Ad: 4. Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad: 5. Kasserer John Damgaard Steffensen fremlagde driftsbudget for 2017 ligger på vor hjemmeside ) på kr.166.800. Budgettet er lagt efter bedste skøn, udfra erfaring om antal passagerer og specialsejlads med foreninger og private.

Der var et spørgsmål om ulykkesforsikringen for de frivillige. Den nuværende i Tryg er ikke fyldestgørende og vil derfor stige. Vi undersøger derfor alternative muligheder.

Driftsbudgettet blev godkendt

Bestyrelsen foreslår kontingentet på kr. 150 fastholdt.

Dette blev godkendt.

.

Ad:6. På valg er Henrik M. Christiansen (Modtager genvalg)

På valg er Niels Kjøngsdal (Modtager genvalg)

På valg er Ole Haagensen (Modtager genvalg)

På valg er John Damgaard Steffensen (Modtager Genvalg)

Ovennævnte blev valgt

På valg er 1`suppleant Benny Nielsen (Modtager genvalg)

På valg er 2`suppleant Svend Darling (Modtager genvalg)

Ovennævnte blev valgt

Ad:7. På valg er regnskabskontrollant Peter Karll. ( Modtager genvalg)

På valg er regnskabskontrollant William Arentved. (Modtager genvalg)

På valg er regnskabssuppleant Keld Stolze. (Modtager genvalg)

Ovennævnte blev valgt.

Ad:8. Svend Darling spurgte til pladetykkelsen i skroget, da det jo er en gammel færge. Henrik M. Christiansen svarede på spørgsmålet, han havde lånt en ultralydmåler hos Scanlines, og mens vi var på bedding for bundsyn, målte vi hele skroget op, og vi fandt ikke noget der var kritisk.

Bestyrelsen er dog klar over, at vi et sted i fremtiden skal forberede os på udskiftning af plader i skroget, hvorfor vi skal indhente tilbud på dette arbejde, og forberede ansøgninger til fonde.

Peter Karll spurgte til kollisionsskottene i styremaskinrummene. Henrik orienterede igen om at vi var opmærksomme på dette, idet de blev brugt til kølevandsbuffer om vinteren når færgen sejlede i is, for ikke at søfiltrene skulle stoppe til. Der har været en begrænset tæring i det ene rum, der blev klaret med en dobling. Der er lige nu ikke noget alarmerende.

Henrik orienterede om, at der bliver mere og mere papirarbejde pålagt fra Myndighederne for at vi kan bibeholde vor status som sejlende skib. Han har derfor aftalt med Jørgen Jansen og Ib Steffensen, at de overtager det daglige ansvar for funktionerne på dækket, reparationer, maling med videre.

Karsten Sørensen kommenterede kort at budgettet ser forsigtigt ud, men dette skyldes at vi fik en ekstraordinær indtægt på Nakskovturen samt et kommunalt tilskud til de sejlende cykelstier sidste år.

Her sluttede generalforsamlingen, og dirigenten Carl Ove Zachariassen takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden Karsten Sørensen takkede dirigenten for at føre os sikkert i havn, og han takkede forsamlingen for en konstruktiv dialog, der har givet bestyrelsen opbakning.

Bestyrelsen ønsker alle sponsorer og medlemmer en rigtig god sommer.

Karsten Sørensen Carl Ove Zachariassen Jørgen Grønborg

         Formand                            Dirigent                             Sekretær