Færgen Møn

Vedtægter for foreningen
"Færgen Møns venner"

1. Navn og hjemsted : 
Foreningens navn er "Foreningen Færgen Møns venner" og dens hjemsted er Stege på Møn. 

2. Formål : 
Foreningens formål er at arbejde for en forskriftsmæssig restaurering af Færgen Møn, med henblik på at bevare færgen som museumsskib og attraktion i lokalområdet. 

3. Medlemskab : 
Som medlemmer kan optages alle med interesse for at bevare færgen "Møn" i  lokalområdet. Firmaer, såvel som enkelt personer, aktive, såvel som passive. Optagelse i  foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse kan den optagelsessøgende 

begære spørgsmålet forelagt for den følgende generalforsamling.
Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til kassereren. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens love, eller som på anden måde skader foreningens omdømme, idet dog en sådan eksklusion af medlemmet skal kunne indbringes for den følgende generalforsamling. Bestyrelsen kan ved almindelig beslutning ekskludere medlemmer, der står i kontingentrestance.

4. 
Intet medlem kan ved udtræden, det være sig udmeldelse eller eksklusion gøre krav på nogen del af foreningens formue. 

5. 
Foreningens midler tilvejebringes, dels ved et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, dels ved eventuelle gaver, tilskud eller lignende. 

6. Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter et regnskabsårs udløb. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest een måned efter bestyrelsen har modtaget begæringen. 
Med angivelse af dagsordenen indkaldes generalforsamlingen med 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. 
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 3 almindelige medlemmer forlanger det. 

7. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende : 

a) Valg af dirigent og referent.

b) Formandens beretning. 

c) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

d) Behandling af indkomne forslag. 

e) Forelæggelse af driftsbudget, og fastlæggelse af kontingent. 

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

g) Valg af regnskabskontrollanter og suppleant. 

h) Eventuelt. 
Forslag fra foreningens medlemmer må være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen således, at de kan optages på den endelige dagsorden. 
Det reviderede regnskab fremlægges på Færgens hjemmeside mindst 6 uger før generalforsamlingen, samt uddeles på generalforsamlingen.  

8.
Der tilkommer hvert medlem een stemme. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog samtidig være befuldmægtiget for mere end 2 medlemmer. Det er en betingelse for stemmeret, at det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance.
Bortset fra det i pkt. 11 stk. 2 anførte, kræves til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller foreningens opløsning, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men 2/3 af  

såvel de afgivne som de repræsenterede stemmer har stemt for forslaget, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er mødt. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger en udtrykkelig tilbagekaldelse.  

9. Bestyrelse: 

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer, 3 henholdsvis 4 medlemmer af bestyrelsen er på skift på valg for to år af gangen.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, og vælger blandt sine medlemmer en Formand, en Næstformand, en Sekretær en Kasserer og en kontaktperson til Skibsbevaringsfonden .

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden .

Bestyrelsesmøder afholdes, når Formanden finder det nødvendigt, eller hensigtsmæssigt eller, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer inklusive Formanden eller Næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed udgør Formandens - eller i hans fravær - Næstformandens stemme udslaget. 
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

10. Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 regnskabskontrollanter, der ikke må være bestyrelses-medlemmer, samt tillige een regnskabskontrollant-suppleant , som alle vælges på generalforsamlingen for eet år ad gangen.

11. 
Foreningens midler må være anbragt i anerkendt pengeinstitut, og således, at der sikres foreningen en rimelig rente.

Såfremt det vil være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at udskille en del af foreningens egenkapital til en særlig fond, f.eks. for at opnå bedre muligheder med hensyn til tilskud, skal en generalforsamling kunne oprette en sådan særlig fond, hvor midlerne både regnskabsmæssigt og fysisk udskilles, og således at der fastsættes særlige klausuler for disse midlers anvendelse. Denne beslutning kan træffes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, medens senere ændringer eller opløsning kun kan ske i overensstemmelse med de i pkt. 8 stk. 2 fastsatte regler. 

12. Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og at betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

13. Foreningens opløsning: Ved foreningens eventuelle opløsning kan formuen ingensinde til falde medlemmerne, 

men kan anvendes til formål der er i overensstemmelse med formålsbestemmelsen eller beslægtede formål. I sidstnævnte fald træffes beslutning herom efter høring af Skibsbevaringsfonden. 

**************************
Vedtaget på generalforsamlingen 25/5-2013