Færgen Møn

Nyhedsbrev maj 2019 samt referat af 17. ordinære generalforsamling.

Kære sponsorer og medlemmer.

Vi holdt den årlige generalforsamling lørdag den 25 maj 2019 i Møens Marineforening´s dejlige lokaler. Der var mødt 15 medlemmer, af i alt 280 medlemmer.

Efter generalforsamlingen bød vi på en forfriskning, og der var god tid til en snak og hyggeligt samvær.

Referat af den17.ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  7. Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter.
  8. Eventuelt

Ad: 1. Formanden Karsten Sørensen bød forsamlingen velkommen, og foreslog Benny Nielsen som dirigent og Jens Degn som referent. Begge blev valgt, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem indbetalingskortene og på færgen MØN´s hjemmeside

Ad:2. Formanden Karsten Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som refereres nedenfor:

Bestyrelsens beretning 2019.

Velkommen til denne 17 generalforsamling og den 8 som sejlende skib i foreningens historie.

Generalforsamlingen er også i år henlagt til Marineforeningens hyggelige lokaler, da færgen er på sin første opgave i år.

Vi havde som det huskes en kanonsommer sidste år, hvilket så sandelig også smittede af på færgens drift med mange glade passagerer og mange charterture. En hel speciel type charterture som vi oftere og oftere bliver booket til er askespredninger, som vi udfører efter et nøje planlagt og højtideligt ritual. Allerede nu har vi flere henvendelser om askespredninger.

Sidste år sejlede vi de obligatoriske cykelstier i weekenderne i skolernes sommerferie, oplevelsesture til Peters Værft og som noget nyt Lindholm rundt. Den sejlende cykelsti har ikke været så velbesøgt som vi kunne ønske, hvorfor vi vil søge også at få passagerer med på turene, der blot vil nyde en sejltur, hvor de kan medbringe madkurven, og så nyde sejlturen frem og tilbage fra Kalvehave. Og hvis man sejler om formiddagen også turen under broen til Langø.

Vi har netop overstået den årlige dokning med syn fra Søfartsstyrelsen, et syn som vi bestod uden anmærkninger. De efterfølgende syn har vi for anden gang i færgens nyere historie fået lov til, at gennemføre som egenkontrol, hvilket der dog ikke kan få os til at slække på nogen krav overhovedet, da vi, til enhver tid kan få et uanmeldt kontrolbesøg fra Søfartsstyrelsen, men det giver os en stolthed, at Søfartsstyrelsen har tillid til vores arbejde med at holde færgen sejlende.

Sidste år havde vi også to charterture uden for vort farvand, idet vi sejlede Bandholm- Askø sidst i maj måned for, at fejre at æbletræerne blomstrede og da så æblerne blev modne sejlede vi Kragenæs – Dybvig på Fejø i forbindelse med æblernes dag i oktober måned. Det er ture som besætningen nyder ud over den daglige rutine.

Vi har heldigvis ikke haft nævneværdige reparationer ud over en overhaling af den forreste styremaskine der lækkede hydraulikolie grundet utætte pakninger på cylinderne. Da vores besætning er ved at være lidt stivbenede, og styremaskinen ligger i et meget snævert rum, valgte vi at få assistance udefra af en hydraulikmekaniker. Et arbejde der blev klaret på 5 timer, hvor vi selv skulle have brugt to dage.

Igen i år må vi takke alle frivillige, både arbejdsholdet og den sejlende besætning, selv om det er Tordenskjolds soldater, og ikke mindst vores flagskipper Henrik Marill Christiansen, der på bedste vis sørger for at holde os til ilden, både med vedligehold og besætningslister, et puslespil der ikke altid er lige let at få til at gå op.

Vi vil også takke vore mange trofaste sponsorer der uden støtte ville gøre det yderst vanskeligt at holde færge sejlende. Derfor en stor tak til BAC Corrosion Control, Hempel Fonden, Viking Life Saving Equipment, Man Diesel og Turbo, Karin og Anders Grønborg, YX Erhverv, Møns Bank, Superbrugsen Lendemarke, Borg Reklame og Samlermuseet Thorsvang.

Sluttelig endnu engang tak til alle venner af færgen MØN, og vi vil nu se frem til år 2023, hvor færgen MØN fylder 100 år.

God sommer.

Bestyrelsen.

Ad: 3. Kasserer John Damgaard Steffensen fremlagde det reviderede driftsregnskab for 2018 (ligger på vor hjemmeside), der viser en egenkapital pr. 31 december 2018 på kr.355.332,81

Driftsregnskabet blev godkendt.

Ad: 4. Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad: 5. Kasserer John Damgaard Steffensen fremlagde driftsbudget for 2019 (ligger på vor hjemmeside) på kr.224.000,00 Budgettet er lagt efter bedste skøn, udfra erfaring om antal passagerer og specialsejlads med foreninger og private.

Driftsbudgettet blev godkendt

Bestyrelsen foreslår kontingentet på kr. 150 fastholdt.

Dette blev godkendt.

.

Ad:6. På valg er Henrik M. Christiansen ( Modtager genvalg )

         På valg er Niels Kjøngsdal ( Modtager genvalg )

         På valg er Ole Haagensen ( Modtager genvalg )

           På  valg er John Damgaard Steffensen ( Modtager genvalg )

          

           Ovennævnte modtog genvalg og blev valgt.

           På valg er 1`suppleant Benny Nielsen ( Modtager genvalg )

           På valg er 2`suppleant Svend Darling ( Modtager genvalg )

  

           Ovennævnte modtog genvalg og blev valgt.

         

  Ad:7. På valg er regnskabskontrollant Peter Karll. ( Modtager genvalg )

         På valg er regnskabskontrollant William Arentved. ( Modtager genvalg )

       

          På valg er regnskabssuppleant Keld Stolze. Bestyrelsen foreslår Jens Degn som  

           afløser for Keld.

           Ovennævnte modtog valget.

Ad:8

Leif Petersen, kabysmand, spurgte til indkøb til kabyssen, samt regler for udskiftning af vore ” uniformer” da han finder de er ved at være noget falmede. Tages op af bestyrelsen.

Henrik Marill Christiansen oplyste at i forbindelse med Havnens Dag skal færgen ikke deltage i år.

          

Her sluttede generalforsamlingen, og dirigenten Benny Nielsen takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden Karsten Sørensen takkede dirigenten for at føre os sikkert i havn, og han takkede forsamlingen for en konstruktiv dialog, der har givet bestyrelsen opbakning.

Bestyrelsen ønsker alle sponsorer og medlemmer en rigtig god sommer.

Karsten Sørensen                        Benny Nielsen                                         Jens Degn

Formand                                      Dirigent                                                     Referent